Menu

POKYNY K OCHRANĚ ÚDAJŮ

Zásady ochrany údajů pro použití domovské stránky

Těší nás Váš zájem o naše webové stránky. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže Vás podrobně seznámíme se zacházením s Vašimi údaji.
 

1 Prohlášení k ochraně osobních údajů

Toto prohlášení Vám objasní způsob, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen "údaje") v rámci naší online nabídky a s ní souvisejících webových stránek, funkcí a obsahů, jakož i externích online prezencí, např. našich profilů sociálních médií (dále společně označované jako "online nabídka"). Dále jsou popsány obecné zásady našeho shromažďování údajů. S ohledem na použitou terminologii, jako např. "Zpracování" nebo "správce" odkazujeme na definice v článku 4 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Toto upozornění na ochranu údajů předchází našemu obecnému upozornění na ochranu údajů (Povinné informace podle článku 12 a násl. GDPR). Pokud nejsou v této zásadě ochrany osobních údajů podniknuty žádné úpravy pro používání domovské stránky, platí příslušné úpravy obecného pokynu k ochraně údajů.

 

2 Detalhes de contacto do responsável

Odpovědnou osobou v souladu s čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně údajů (RGDP) je

DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16,
36148 Kalbach / Rhön,
info@desoi.de (viz technická dokumentace).

Kontaktní údaje správce dat

Kontaktní informace (kancelář)
Společnost: BerIsDa GmbH
Adresa: Rangstraße 9,
36037 Fulda
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
E-Mail: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 Rozsah zpracování osobních údajů

V zásadě shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů pouze tehdy, pokud je to potřebné pro poskytnutí funkční webové stránky, jakož i našeho obsahu a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se vztahuje na ty případy, kdy předběžné opatření souhlasu nelze získat z faktických důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonnými předpisy.

 

4 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas dotčených osob pro postupy zpracování osobních údajů, platí jako právní základ pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Při zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, jejímž smluvním partnerem je dotčená osoba, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí i pro postupy zpracování, které jsou potřebné k provádění předsmluvních opatření. Pokud je zpracování osobních údajů požadováno pro splnění zákonné povinnosti, které náš podnik podléhá, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. V případě, že životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Je-li zpracování nezbytné k hájení oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, a pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody dotčeného subjektu nad prvně jmenovaným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

5 Hosting a e-maily

Námi používané hostingové služby slouží k poskytování následujících služeb: Služby infrastruktury a platformy, výpočetní kapacita, místo v paměti a databázové služby, zasílání e-mailů, bezpečnostní služby, jakož i služby technické údržby, které používáme k provozu této online nabídky. Přitom my, příp. náš poskytovatel hostingu, zpracováváme údaje o inventáři, kontaktní údaje, údaje o obsahu, údaje o smlouvách, údaje o používání, metadata a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů o efektivní a bezpečné poskytování této online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (Uzavření smlouvy o zpracování zakázky).

 

6 Shromažďování přístupových dat a souborů protokolu

My, příp. náš poskytovatel hostingu, shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR údaje o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (tzv. protokolové soubory serveru). K přístupovým údajům patří název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, množství přenášených dat, hlášení o úspěšném načítání, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazovače (dříve navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel. Informace o souboru protokolu se z bezpečnostních důvodů (například za účelem vyšetření zneužití nebo podvodných jednání) ukládají po dobu nejvýše 7 dnů a poté jsou smazány. Údaje, jejichž další uchovávání je potřebné pro důkazní účely, jsou ze smazání vyjmuty až do konečného objasnění případu.

 

7 !!Práva dotčených osob (práva subjektů údajů)

Máte právo požádat o potvrzení o tom, zda jsou dotčené údaje zpracovávány, na informace o těchto údajích, jakož i na další informace a kopii údajů v souladu s článkem 15 GDPR. Podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat doplnění údajů, které se Vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají. V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat, aby byly příslušné údaje okamžitě vymazány, příp. alternativně požádat o omezení zpracování údajů v souladu s článkem 18 GDPR. Máte právo požadovat, aby údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, byly získány v souladu s čl. 20 GDPR, a požádat o jejich předání ostatním odpovědným osobám (správcům). Dále máte podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného dohlížecího úřadu

 

8 !!Right of withdrawal (PRÁVO NA ODSTOUPENÍ)

Máte právo poskytnuté svolení podle čl. 7 odst. 3 GDPR s účinností do budoucna odvolat.

 

9 !!Right of objection (Právo na vznesení námitky)

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování Vašich osobních údajů, jakmile je vůči nám uvedete. Pokud zpracování Vašich osobních údajů zakládáme na uvážení zájmu, můžete vznést nesouhlas se zpracováním. Jedná se o případ, kdy zpracování není nutné především k plnění smlouvy s Vámi, což vždy uvádíme v následném popisu funkcí v tomto prohlášení o ochraně údajů. Pokud takový nesouhlas vznesete, žádáme Vás o uvedení důvodů, proč nemáme zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, jakým je máme zpracovávat. V případě Vaší odůvodněné námitky se budeme zabývat situací a buď přerušíme popř. přizpůsobíme zpracování osobních údajů, nebo poukážeme na naše nutné, právem chráněné důvody, na základě jakých pokračujeme ve zpracovávání. Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. Svoji námitku proti reklamě laskavě sdělte přímo výše zmíněné odpovědné osobě.

 

10 Vymazání údajů

Údaje, které zpracováváme, jsou vymazány nebo omezeny při jejich zpracování v souladu s čl. 17 a 18 GDPR. Není-li výslovně uvedeno v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jinak, budou u nás uložené údaje smazány, jakmile již nebudou potřebná k dosažení účelu jejich shromažďování, a odstranění nebude v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání dat. Pokud nebudou údaje vymazány z důvodu, že jsou potřebné pro jiné zákonem oprávněné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů. Podle právních požadavků v Německu trvá uchovávání údajů především po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 OZ (účetní knihy, inventáře, počáteční rozvahy, roční uzávěrky, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 DZ (knihy, výkresy, výroční zprávy, účetní doklady, obchodní a obchodní dopisy, dokumenty relevantní pro zdanění apod.).

 

11 Online-Shop

Pokud byste si chtěli objednávat v našem online obchodě, je pro uzavření smlouvy nutné, abyste nám poskytli vaše osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování Vaší objednávky. Povinné údaje nutné pro zpracování smluv jsou příp. označeny samostatně, další údaje jsou nepovinné. Vámi poskytnuté údaje zpracujeme za účelem zpracování Vaší objednávky. K tomu můžeme předat Vaše platební údaje naší domovské bance. Právním základem k tomu je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR. Můžete si dobrovolně založit zákaznický účet, díky kterému můžeme uložit Vaše údaje pro pozdější nákupy. Při založení účtu v části „zákaznický účet“ budou vámi zadané údaje odvolatelně uloženy. Všechna další data, včetně uživatelského účtu, můžete kdykoli v oblasti služby zákazníkům nechat smazat. Vámi poskytnuté údaje můžeme zpracovávat také k tomu, abychom Vás informovali o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo Vám mohli nechat zasílat e-maily s technickými informacemi. Vzhledem k obchodním a daňovým předpisům jsme povinni ukládat údaje o Vaší adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let. Po dvou letech však provádíme omezení zpracovávání, to znamená, že Vaše údaje budeme používat pouze pro splnění zákonných povinností. K zabránění neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům, zejména finančním údajům, bude proces objednávání kódován technologií TLS (Security Layer Security).

 

12 Kódování SSL (Secure Sockets Layer)

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako např. poptávek, které nám jako provozovateli webových stránek posíláte, kódování SSL. Kódované spojení poznáte podle toho, že v řádku s adresou ve vašem prohlížeči dojde k přepnutí z “http://” na “https://” a k zobrazení symbolu zámku na Vašem prohlížeči. Pokud je SSL aktivní, nebudou údaje, které nám předáte, zpřístupněna třetím stranám.

 

13 Newsletter (dále informační bulletin)

S následujícími odkazy Vás budeme informovat o obsahu našeho informačního bulletinu (Newsletter), jakož i o přihlašovacích, zasílacích a statistických vyhodnocovacích postupech i o Vašich právech na námitky. S předplacením našeho informačního bulletinu prohlašujete, že souhlasíte s přijetím a popsanými postupy. Obsah informačního bulletinu: Newsletter, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen "informační bulletin") zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo s právním povolením. Pokud jsou v rámci přihlášení k informačnímu bulletinu jeho obsahy konkrétně opsány, jsou pro svolení uživatelů rozhodující. V ostatním obsahují naše informační bulletiny informace o našich službách a o nás. Double-Opt-In a protokolování: Přihlášení k našemu informačnímu bulletinu probíhá v tzv. postupu Double-Opt-In. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém žádáte o potvrzení Vaší registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl přihlašovat s cizími e-mailovými adresami. Přihlášení do informačního bulletinu se protokoluje, aby bylo možné prokázat registrační proces podle právních požadavků. K tomu patří uložení okamžiku přihlášení a potvrzení a také adresy IP. Rovněž se zaprotokolují změny Vašich údajů uložených u poskytovatele zásilkových služeb. Registrační údaje: Chcete-li se přihlásit k odběru informačního bulletinu, stačí zadat Vaši e-mailovou adresu. Případně vás požádáme, abyste v informačním bulletinu uvedli jméno za účelem osobního oslovení. Zasílání informačního bulletinu a s tím související měření úspěšnosti probíhá na základě souhlasu příjemce podle čl. 6 odst. 1 písm. a čl. 7 GDPR. Protokolování procesu registrace je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš zájem se zaměřuje na používání uživatelsky komfortního a bezpečného informačního systému, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak i odpovídá očekávání uživatelů, dále nám také umožňuje dokázat svolení. Výpověď/odvolání - Příjem našeho bulletinu můžete kdykoli ukončit, tj. odvoláním svého svolení. Odkaz na zrušení bulletinu najdete na konci každého bulletinu. Na základě našich oprávněných zájmů můžeme zrušené e-mailové adresy ukládat až tři roky, než je za účelem zasílání informačních bulletinů smažeme, a to za tím účelem, abychom mohli dokázat dříve poskytnutý souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel případné obrany proti nárokům. Individuální požadavek na zrušení je kdykoli možné za předpokladu, že je současně potvrzena předchozí existence souhlasu. Všechna data bulletinu jsou uložena na chráněných serverech v Německu. Poskytovatel zásilkových služeb využívá certifikovaná výpočetní střediska a používá duplicitně redundantní zálohování dat. Existuje smlouva o zpracování smluvních údajů s agenturou podporující náš informační bulletin.

 

14 Newsletter – poskytovatel zásilkových služeb

Zasílání bulletinu probíhá prostřednictvím poskytovatele zásilkových služeb mailingwork, službou mailingwork GmbH. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele zásilkových služeb naleznete zde: https://mailingwork.de/datenschutz. Poskytovatel zásilkových služeb je využíván na základě našich oprávněných zájmů podle čl.6 odst. 1 písm. f GDPR a smlouvy o zpracování zakázek podle čl. 28 odst. 3 věta 1 GDPR. Poskytovatel zásilkových služeb může používat údaje příjemců v pseudonymním tvaru, tj. bez přiřazení k některému uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci zasílání a předkládání informačních bulletinů nebo pro statistické účely. Poskytovatel zásilkových služeb však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru k tomu, aby je sám zapisoval nebo je předával třetím stranám.

 

15 Newsletter – měření úspěšnosti

Informační bulletiny obsahují tzv. "web-beacon", tj. soubor ve formátu pixelů, který se při otevření bulletinu načte z Vašeho serveru, příp. pokud používáme poskytovatele zásilkových služeb, vyvolá se z jeho serveru. V rámci tohoto vyvolání se nejprve shromažďují technické informace, jako informace o prohlížeči a Vašem systému, stejně jako vaše IP adresa a doba vyhledávání. Tyto informace se používají k technickému zlepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtecích zvyklostí podle jejich míst vyvolání (která lze určit pomocí IP adresy) nebo vybavovacích dob. Ke statickým zjišťováním patří také určení, zda se informační bulletiny otvírají, kdy se otevírají a na které odkazy se kliká. Z technických důvodů mohou být totiž tyto informace přiděleny jednotlivým příjemcům informačního bulletinu. Není však naší snahou, ale ani poskytovatele zásilkových služeb (pokud se využívá), pozorovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám mnohem víc slouží k tomu, abychom poznali čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobovali jim naše obsahy, anebo posílali různé obsahy podle zájmů našich uživatelů. Proti tomuto sledování můžete kdykoli podat námitky kliknutím na zvláštní odkaz, který je součástí každého e-mailu, nebo nás informovat prostřednictvím jiné kontaktní cesty. Informace budou uloženy tak dlouho, dokud trvá přihlášení k odběru newsletteru. Po odhlášení ukládáme osobní údaje čistě statisticky a anonymně.

 

16 Cookies

Jako "cookies" jsou označovány malé soubory, které se ukládají v počítačích uživatelů. V cookies se mohou ukládat různé informace. Soubor cookie se primárně používá k ukládání informací o uživateli (nebo zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během nebo po jeho návštěvě online nabídky. Jako dočasné cookies, resp. "Session-Cookies" nebo "transiente Cookies" se označují cookies, které jsou smazány poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře prohlížeč. V takovém cookie se může např. uložit obsah nákupního košíku v online obchodě nebo status přihlášení. Termín "permanentní" nebo "persistentní" označuje soubory cookies, které zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Tak se např. může uložit stav přihlášení, když ho uživatelé navštíví i po několika dnech. V takovém souboru cookie se rovněž mohou ukládat zájmové oblasti uživatelů, které se používají pro měření rozsahu nebo marketingové účely. Jako " Third-Party-Cookie" jsou nabízeny cookies od jiných poskytovatelů, než je správce provozující online nabídku (jinak, pokud jsou to pouze jeho cookies, hovoří se o „First-Party Cookies“). Můžeme používat dočasné a trvalé cookies a objasnit to v rámci našeho Prohlášení k ochraně osobních údajů. Pokud uživatelé nechtějí, aby se cookies ukládaly v jejich počítači, budou požádáni o deaktivování příslušné volby v nastavení systému svého prohlížeče. Uložené cookies se mohou smazat v nastavení systému prohlížeče. Vyřazení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky. Obecná námitka proti používání souborů cookie, používaných pro účely online marketingu, může být vysvětlena u velkého počtu služeb, především v případě sledování, na stránce USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránce http://www.youronlinechoices.com/. Ukládání souborů cookie lze navíc zabránit jejich vypnutím v nastavení prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že případně nebudete moct využívat všechny funkce naší online nabídky.

 

17 Google Analytics

1. Popis a rozsah zpracování údajů
Tato internetová stránka používá funkce služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Společnost Google Ireland Limited je dceřinou společností společnosti Google LLC se sídlem v USA.
Google Analytics umožňuje provozovateli stránek analyzovat chování návštěvníků stránek. Provozovatel stránek zde získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení internetové stránky, délka setrvání na stránce, použité operační systémy a původ uživatele. V důsledku toho lze shromažďovat a vyhodnocovat mj. následující osobní údaje: aktivity uživatele, informace o zařízení a prohlížeči (zejm. IP adresa), údaje o zobrazovaných reklamách (prokliky) a údaje od reklamních partnerů. Společnost Google tyto údaje příp. shrnuje do profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení.
Google Analytics používá soubory cookie a další technologie prohlížeče, které umožňují opětovné rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele. Tyto informace se mimo jiné používají k sestavování zpráv o aktivitě na webové stránce. Informace o používání této internetové stránky, které společnost Google shromáždí, se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Společnost Google také předává Vaše údaje společnostem přidruženým ke společnosti Google a dalším partnerům.
Zpracování osobních údajů tak probíhá také v nezabezpečené třetí zemi. V USA neexistuje úroveň ochrany osobních údajů srovnatelná s požadavky GDPR. Další informace o přenosu do nezabezpečené třetí země naleznete v těchto informacích o ochraně osobních údajů pod „I. Obecné informace o zpracování údajů - 4. Přenos údajů do nezabezpečených třetích zemí“.

Anonymizace IP adres (Google Analytics 4)
Na této stránce používáme Google Analytics 4. Vaše IP adresa je automaticky anonymizována. Jen ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této internetové stránky bude společnost Google používat tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání internetové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním stránek a používáním internetu provozovateli stránek. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nepropojuje s jinými údaji společnosti Google.

Anonymizace IP adres (Google Analytics Universal)
Na této internetové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Díky tomu bude Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před předáním do USA společností Google zkrácena. Jen ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele této internetové stránky bude společnost Google používat tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání internetové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním stránek a používáním internetu provozovateli stránek. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nepropojuje s jinými údaji společnosti Google.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Tento analytický nástroj je používán na základě Vašeho souhlasu podle Čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR a pro případný přenos do třetí země na základě Čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR. Ukládání informací do Vašeho koncového zařízení probíhá na základě § 25 odst. 1 věta 1 německého zákona TTDSG.

3. Účel zpracování údajů
Používání Google Analytics na našich stránkách slouží k analýze uživatelského chování návštěvníků našich stránek za účelem optimalizace a zobrazování jak naší webové nabídky, tak naší reklamy.

4. Doba ukládání, možnost námitky a odstranění
Shromážděné údaje budou uloženy, dokud sami nevymažete soubory cookie nastavené službou Google Analytics nebo dokud přestane platit účel ukládání údajů. Jako uživatel máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Souhlas, který jste udělili, můžete kdykoli odvolat prostřednictvím [symbol otisku prstu na levé straně internetové stránky]. Konkrétní dobu uložení zpracovávaných údajů nemůžeme ovlivnit, nýbrž ji určuje společnost Google Ireland Limited. Údaje uložené u společnosti Google na úrovni uživatelů a událostí, které jsou propojeny se soubory cookie, rozpoznání uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamními ID (např. soubory cookie DoubleClick, ID reklamy pro Android), jsou po 14 měsících anonymizovány nebo smazány. Podrobnosti o tomto najdete na následující odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de
Pro návštěvníky stránek, kteří si nepřejí, aby jejich data byla používána v Google Analytics, vyvinula společnost Google doplněk prohlížeče k deaktivaci Google Analytics. Dostupný plugin prohlížeče si můžete stáhnout a nainstalovat na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Další informace k nakládání s uživatelskými údaji v Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Další upozornění k ochraně osobních údajů naleznete také v prohlášení o ochraně osobních údajů pro Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

5. Uzavření smlouvy o zpracování objednávky
Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností GOOGLE. Jedná se zde o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že společnost GOOGLE zpracovává osobní údaje návštěvníků našich stránek pouze podle našich pokynů a při dodržení ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů (GDPR, německý BDSG atd.).

 

18 Google Adwords Conversion Tracking

Tento web používá funkci měření konverzí Google. Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Pomocí služby měření konverzí Google můžeme my a Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na jaká tlačítka na našem webu jste klikali a jak často a jaké produkty jste si často prohlíželi nebo je zakoupili. Tyto informace se používají ke generování statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a také to, jaké kroky následovaly. Nezískáváme však žádné informace, pomocí nichž by mohl být uživatel osobně identifikován. Samotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo obdobné rozpoznávací technologie. Měření konverzí Google se používá na základě čl. 6 odst. 1 písm. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak nabídku na svých webových stránkách, tak svou reklamu. Pokud jste byli požádáni o udělení příslušného souhlasu (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat. Další informace o Google a měření konverzí naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

 

19 Google Maps

Integrujeme mapy ze služby „Mapy Google“ poskytované společností Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Používání služby Mapy Google je v zájmu atraktivity prezentace našich online nabídek a pro snadné vyhledání míst, která uvádíme na našich webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud jste byli požádáni o udělení příslušného souhlasu, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.
Vysvětlení ochrany údajů: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated. Navštívením webových stránek získává společnost Google informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku našeho webu. Dále jsou přenášena různá obecná osobní data, jako je IP adresa, datum a čas poptávky, obsah požadavku, stav přístupu, aktuálně přenášené množství dat, webová stránka, odkud požadavek pochází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče, rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT). To probíhá bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Při přihlášení do služby Google budou Vaše osobní údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni k Vašemu profilu u Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá Vaše osobní údaje jako uživatelské profily a používá je pro reklamní účely, průzkum trhu a/nebo vytváření webových stránek na míru. Takové vyhodnocování se provádí zejména (a to i u nepřihlášených uživatelů) k prezentaci cílené reklamy a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž při uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na společnost Google.

 

20 Online prezence na sociálních médiích

Zajišťujeme online prezenci v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou zde aktivní, a mohli je informovat o našich službách. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování údajů jejich odpovídajících provozovatelů. Není-li v našem prohlášení k ochraně osobních údajů stanoveno jinak, zpracováváme data uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. připravují příspěvky na našich online prezencích nebo nám posílají zprávy.

 

21 Integrace služeb a obsahu třetích stran

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR) zahrnujeme do naší online nabídky také nabídky obsahu nebo služeb nabízené třetími poskytovateli za účelem integrace jejich obsahu a služeb, jako např. videa nebo typy písem (dále souhrnně označované jako "obsahy"). To vždy předpokládá, že poskytovatelé třetích stran těchto obsahů poznají IP adresu uživatelů, protože by nemohli bez adresy IP odeslat obsah do na jejich prohlížeč. Pro prezentaci těchto obsahů je tedy vyžadována adresa IP. Snažíme se používat pouze obsahy, jehož příslušní poskytovatelé používají adresu IP pouze pro doručení obsahů. Třetí strany mohou také používat tzv. pixelové značky –pixel tags - (neviditelné grafiky, také nazývané " Web Beacons ") pro statistické nebo marketingové účely. Tyto „pixelové značky“ mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je například návštěvnost, na jednotlivých stránkách této webové stánky. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatelů a mohou m.j. zahrnovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazování na webové stránky, dobu návštěvy a další informace týkající se využívání naší online nabídky, ale mohou být také spojeny s podobnými informacemi z jiných zdrojů.

 

22 Google Fonts

Integrujeme druhy písma („Google Fonts)“ poskytované společností Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Když otevřete stránku, načte váš prohlížeč požadované typy písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma, čímž naváže spojení se servery Google, kam se přenese i vaše IP adresa. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Vysvětlení ochrany údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 Správce značek Google

Tento web používá službu Správce značek Google společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Správce značek Google se používá ke správě značek webových stránek prostřednictvím rozhraní a umožňuje nám řídit přesnou integraci služeb na našem webu. Díky tomu můžeme pružně integrovat další služby, abychom mohli vyhodnocovat přístup uživatelů na náš web.
Správce značek Google se používá na základě našich oprávněných zájmů, tj. zájmu na optimalizaci našich služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR.
Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů pro Správce značek Google: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

24 Správce značek Google

Na této webové stránce používáme službu „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem této služby je společnost Google Ireland Limited (dále jen „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Účelem služby reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na tomto webu (například v kontaktním formuláři) zadává živá osoba nebo automatizovaný program. Za tímto účelem analyzuje služba reCAPTCHA chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza začne automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na web. V rámci své analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, délku pobytu návštěvníka na webu nebo pohyby myší, které uživatel provádí). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.
Analýzy služby reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou na probíhající analýzu upozorněni. Údaje se ukládají a analyzují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím prostřednictvím automatizovaného špehováním a rovněž před spamem. Pokud jste byli požádáni o udělení příslušného souhlasu, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.
Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v podmínkách používání služeb Google pod následujícími odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=de & https://policies.google.com/terms?hl=de vymazáno.

 

25 E-mailový kontakt

1. Popis a rozsah zpracování údajů
E-mailové adresy, pomocí kterých nás můžete kontaktovat, jsou uvedeny na našich webových stránkách a u našich podpisů. V takovém případě se osobní údaje uživatele předané e-mailem uloží. K přenosu údajů třetím osobám v této souvislosti nedochází. Údaje se použijí výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů, které se předávají při posílání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Je-li cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů slouží pouze ke zpracování nového kontaktu. To zahrnuje také nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

4. Doba uložení
Údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu, pro který jsme je získali, už nebudeme potřebovat. U osobních údajů, které byly odeslány prostřednictvím e-mailu, je tomu tak v případě, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace je ukončena ve chvíli, kdy lze z jejích okolností vyvodit, že je skutečnost, jež byla předmětem kontaktu, zdárně vyřešena.

5. Možnosti námitky a výmazu
Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může proti uložení svých osobních údajů kdykoli vznést námitku. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

Všechny osobní údaje uložené během doby, kdy jste s námi byli v kontaktu, pak budu vymazány. vše smazáno.
 


26 Kontaktní formulář

1. Popis a rozsah zpracování údajů
Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete elektronicky kontaktovat. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje uvedené v zadávací masce nám budou předány a u nás se uloží.
Mezi tyto údaje patří: zákaznické číslo, jméno a příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, země, tematická oblast, telefon, e-mail, poznámky

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží tyto údaje:
Seznam příslušných údajů najdete níže. Může jít například o následující údaje:
(1) IP adresa uživatele
(2) Datum a čas registrace
Pro zpracování údajů bude při odesílání vyžadován váš souhlas, jehož součástí bude odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.
K přenosu údajů třetím osobám v této souvislosti nedochází. Údaje se použijí výhradně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Je-li cílem kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 lit. b GDPR.

3. Účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů zadaných do formuláře slouží pouze ke zpracování nového kontaktu. Ostatní osobní údaje zpracovávané v rámci odesílání slouží k tomu, abychom zabránili zneužití kontaktního formuláře a zajistili bezpečnost našich systémů informačních technologií.

4. Doba uložení
Údaje smažeme, jakmile je pro dosažení účelu, pro který jsme je získali, už nebudeme potřebovat. U osobních údajů zadaných do kontaktního formuláře je tomu tak v případě, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončila. Konverzace je ukončena ve chvíli, kdy lze z jejích okolností vyvodit, že je skutečnost, jež byla předmětem kontaktu, zdárně vyřešena.
 
Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů
Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů upravíme, jakmile si to vyžádají změny námi prováděných zpracování údajů. Budeme Vás informovat, pokud bude v důsledku změn zapotřebí spoluúčast z Vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.
scroll top