Menu

POKYNY K OCHRANĚ ÚDAJŮ

Zásady ochrany údajů pro použití domovské stránky

Těší nás Váš zájem o naše webové stránky. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže Vás podrobně seznámíme se zacházením s Vašimi údaji.
 

1 Prohlášení k ochraně osobních údajů

Toto prohlášení Vám objasní způsob, rozsah a účel zpracování osobních údajů (dále jen "údaje") v rámci naší online nabídky a s ní souvisejících webových stránek, funkcí a obsahů, jakož i externích online prezencí, např. našich profilů sociálních médií (dále společně označované jako "online nabídka"). Dále jsou popsány obecné zásady našeho shromažďování údajů. S ohledem na použitou terminologii, jako např. "Zpracování" nebo "správce" odkazujeme na definice v článku 4 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Toto upozornění na ochranu údajů předchází našemu obecnému upozornění na ochranu údajů (Povinné informace podle článku 12 a násl. GDPR). Pokud nejsou v této zásadě ochrany osobních údajů podniknuty žádné úpravy pro používání domovské stránky, platí příslušné úpravy obecného pokynu k ochraně údajů.

 

2 !!Odpovědné kontaktní údaje

Odpovědnou osobou v souladu s čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně údajů (RGDP) je DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach / Rhön, info@desoi.de (viz technická dokumentace).

Kontaktní údaje správce dat

Kontaktní informace (kancelář)
Společnost: BerIsDa GmbH
Adresa: Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
E-Mail: datenschutz@berisda.de

 

3 Rozsah zpracování osobních údajů

V zásadě shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů pouze tehdy, pokud je to potřebné pro poskytnutí funkční webové stránky, jakož i našeho obsahu a služeb. Shromažďování a používání osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka se vztahuje na ty případy, kdy předběžné opatření souhlasu nelze získat z faktických důvodů a zpracování údajů je povoleno zákonnými předpisy.

 

4 Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas dotčených osob pro postupy zpracování osobních údajů, platí jako právní základ pro zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Při zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, jejímž smluvním partnerem je dotčená osoba, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. To platí i pro postupy zpracování, které jsou potřebné k provádění předsmluvních opatření. Pokud je zpracování osobních údajů požadováno pro splnění zákonné povinnosti, které náš podnik podléhá, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. V případě, že životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Je-li zpracování nezbytné k hájení oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, a pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody dotčeného subjektu nad prvně jmenovaným zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

 

5 Hosting a e-maily

Námi používané hostingové služby slouží k poskytování následujících služeb: Služby infrastruktury a platformy, výpočetní kapacita, místo v paměti a databázové služby, zasílání e-mailů, bezpečnostní služby, jakož i služby technické údržby, které používáme k provozu této online nabídky. Přitom my, příp. náš poskytovatel hostingu, zpracováváme údaje o inventáři, kontaktní údaje, údaje o obsahu, údaje o smlouvách, údaje o používání, metadata a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů o efektivní a bezpečné poskytování této online nabídky podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (Uzavření smlouvy o zpracování zakázky).

 

6 Shromažďování přístupových dat a souborů protokolu

My, příp. náš poskytovatel hostingu, shromažďujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR údaje o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (tzv. protokolové soubory serveru). K přístupovým údajům patří název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, množství přenášených dat, hlášení o úspěšném načítání, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazovače (dříve navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel. Informace o souboru protokolu se z bezpečnostních důvodů (například za účelem vyšetření zneužití nebo podvodných jednání) ukládají po dobu nejvýše 7 dnů a poté jsou smazány. Údaje, jejichž další uchovávání je potřebné pro důkazní účely, jsou ze smazání vyjmuty až do konečného objasnění případu.

 

7 !!Práva dotčených osob (práva subjektů údajů)

Máte právo požádat o potvrzení o tom, zda jsou dotčené údaje zpracovávány, na informace o těchto údajích, jakož i na další informace a kopii údajů v souladu s článkem 15 GDPR. Podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat doplnění údajů, které se Vás týkají, nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají. V souladu s čl. 17 GDPR máte právo požadovat, aby byly příslušné údaje okamžitě vymazány, příp. alternativně požádat o omezení zpracování údajů v souladu s článkem 18 GDPR. Máte právo požadovat, aby údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, byly získány v souladu s čl. 20 GDPR, a požádat o jejich předání ostatním odpovědným osobám (správcům). Dále máte podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného dohlížecího úřadu

 

8 !!Right of withdrawal (PRÁVO NA ODSTOUPENÍ)

Máte právo poskytnuté svolení podle čl. 7 odst. 3 GDPR s účinností do budoucna odvolat.

 

9 !!Right of objection (Právo na vznesení námitky)

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat. Takové odvolání má vliv na přípustnost zpracování Vašich osobních údajů, jakmile je vůči nám uvedete. Pokud zpracování Vašich osobních údajů zakládáme na uvážení zájmu, můžete vznést nesouhlas se zpracováním. Jedná se o případ, kdy zpracování není nutné především k plnění smlouvy s Vámi, což vždy uvádíme v následném popisu funkcí v tomto prohlášení o ochraně údajů. Pokud takový nesouhlas vznesete, žádáme Vás o uvedení důvodů, proč nemáme zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, jakým je máme zpracovávat. V případě Vaší odůvodněné námitky se budeme zabývat situací a buď přerušíme popř. přizpůsobíme zpracování osobních údajů, nebo poukážeme na naše nutné, právem chráněné důvody, na základě jakých pokračujeme ve zpracovávání. Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. Svoji námitku proti reklamě laskavě sdělte přímo výše zmíněné odpovědné osobě.

 

10 Vymazání údajů

Údaje, které zpracováváme, jsou vymazány nebo omezeny při jejich zpracování v souladu s čl. 17 a 18 GDPR. Není-li výslovně uvedeno v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jinak, budou u nás uložené údaje smazány, jakmile již nebudou potřebná k dosažení účelu jejich shromažďování, a odstranění nebude v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na ukládání dat. Pokud nebudou údaje vymazány z důvodu, že jsou potřebné pro jiné zákonem oprávněné účely, bude jejich zpracování omezeno. To znamená, že údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To platí například pro údaje, které musí být uchovávány z obchodních nebo daňových důvodů. Podle právních požadavků v Německu trvá uchovávání údajů především po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 OZ (účetní knihy, inventáře, počáteční rozvahy, roční uzávěrky, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) a po dobu 10 let podle § 147 odst. 1 DZ (knihy, výkresy, výroční zprávy, účetní doklady, obchodní a obchodní dopisy, dokumenty relevantní pro zdanění apod.).

 

11 Online-Shop

Pokud byste si chtěli objednávat v našem online obchodě, je pro uzavření smlouvy nutné, abyste nám poskytli vaše osobní údaje, které potřebujeme ke zpracování Vaší objednávky. Povinné údaje nutné pro zpracování smluv jsou příp. označeny samostatně, další údaje jsou nepovinné. Vámi poskytnuté údaje zpracujeme za účelem zpracování Vaší objednávky. K tomu můžeme předat Vaše platební údaje naší domovské bance. Právním základem k tomu je čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. b GDPR. Můžete si dobrovolně založit zákaznický účet, díky kterému můžeme uložit Vaše údaje pro pozdější nákupy. Při založení účtu v části „zákaznický účet“ budou vámi zadané údaje odvolatelně uloženy. Všechna další data, včetně uživatelského účtu, můžete kdykoli v oblasti služby zákazníkům nechat smazat. Vámi poskytnuté údaje můžeme zpracovávat také k tomu, abychom Vás informovali o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo Vám mohli nechat zasílat e-maily s technickými informacemi. Vzhledem k obchodním a daňovým předpisům jsme povinni ukládat údaje o Vaší adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let. Po dvou letech však provádíme omezení zpracovávání, to znamená, že Vaše údaje budeme používat pouze pro splnění zákonných povinností. K zabránění neoprávněnému přístupu třetích osob k Vašim osobním údajům, zejména finančním údajům, bude proces objednávání kódován technologií TLS (Security Layer Security).

 

12 Kódování SSL (Secure Sockets Layer)

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako např. poptávek, které nám jako provozovateli webových stránek posíláte, kódování SSL. Kódované spojení poznáte podle toho, že v řádku s adresou ve vašem prohlížeči dojde k přepnutí z “http://” na “https://” a k zobrazení symbolu zámku na Vašem prohlížeči. Pokud je SSL aktivní, nebudou údaje, které nám předáte, zpřístupněna třetím stranám.

 

13 Newsletter (dále informační bulletin)

S následujícími odkazy Vás budeme informovat o obsahu našeho informačního bulletinu (Newsletter), jakož i o přihlašovacích, zasílacích a statistických vyhodnocovacích postupech i o Vašich právech na námitky. S předplacením našeho informačního bulletinu prohlašujete, že souhlasíte s přijetím a popsanými postupy. Obsah informačního bulletinu: Newsletter, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen "informační bulletin") zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo s právním povolením. Pokud jsou v rámci přihlášení k informačnímu bulletinu jeho obsahy konkrétně opsány, jsou pro svolení uživatelů rozhodující. V ostatním obsahují naše informační bulletiny informace o našich službách a o nás. Double-Opt-In a protokolování: Přihlášení k našemu informačnímu bulletinu probíhá v tzv. postupu Double-Opt-In. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém žádáte o potvrzení Vaší registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl přihlašovat s cizími e-mailovými adresami. Přihlášení do informačního bulletinu se protokoluje, aby bylo možné prokázat registrační proces podle právních požadavků. K tomu patří uložení okamžiku přihlášení a potvrzení a také adresy IP. Rovněž se zaprotokolují změny Vašich údajů uložených u poskytovatele zásilkových služeb. Registrační údaje: Chcete-li se přihlásit k odběru informačního bulletinu, stačí zadat Vaši e-mailovou adresu. Případně vás požádáme, abyste v informačním bulletinu uvedli jméno za účelem osobního oslovení. Zasílání informačního bulletinu a s tím související měření úspěšnosti probíhá na základě souhlasu příjemce podle čl. 6 odst. 1 písm. a čl. 7 GDPR. Protokolování procesu registrace je založeno na našich oprávněných zájmech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš zájem se zaměřuje na používání uživatelsky komfortního a bezpečného informačního systému, který slouží jak našim obchodním zájmům, tak i odpovídá očekávání uživatelů, dále nám také umožňuje dokázat svolení. Výpověď/odvolání - Příjem našeho bulletinu můžete kdykoli ukončit, tj. odvoláním svého svolení. Odkaz na zrušení bulletinu najdete na konci každého bulletinu. Na základě našich oprávněných zájmů můžeme zrušené e-mailové adresy ukládat až tři roky, než je za účelem zasílání informačních bulletinů smažeme, a to za tím účelem, abychom mohli dokázat dříve poskytnutý souhlas. Zpracování těchto údajů je omezeno na účel případné obrany proti nárokům. Individuální požadavek na zrušení je kdykoli možné za předpokladu, že je současně potvrzena předchozí existence souhlasu. Všechna data bulletinu jsou uložena na chráněných serverech v Německu. Poskytovatel zásilkových služeb využívá certifikovaná výpočetní střediska a používá duplicitně redundantní zálohování dat. Existuje smlouva o zpracování smluvních údajů s agenturou podporující náš informační bulletin.

 

14 Newsletter – poskytovatel zásilkových služeb

Zasílání bulletinu probíhá prostřednictvím poskytovatele zásilkových služeb mailingwork, službou mailingwork GmbH. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele zásilkových služeb naleznete zde: https://mailingwork.de/datenschutz. Poskytovatel zásilkových služeb je využíván na základě našich oprávněných zájmů podle čl.6 odst. 1 písm. f GDPR a smlouvy o zpracování zakázek podle čl. 28 odst. 3 věta 1 GDPR. Poskytovatel zásilkových služeb může používat údaje příjemců v pseudonymním tvaru, tj. bez přiřazení k některému uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci zasílání a předkládání informačních bulletinů nebo pro statistické účely. Poskytovatel zásilkových služeb však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru k tomu, aby je sám zapisoval nebo je předával třetím stranám.

 

15 Newsletter – měření úspěšnosti

Informační bulletiny obsahují tzv. "web-beacon", tj. soubor ve formátu pixelů, který se při otevření bulletinu načte z Vašeho serveru, příp. pokud používáme poskytovatele zásilkových služeb, vyvolá se z jeho serveru. V rámci tohoto vyvolání se nejprve shromažďují technické informace, jako informace o prohlížeči a Vašem systému, stejně jako vaše IP adresa a doba vyhledávání. Tyto informace se používají k technickému zlepšení služeb na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtecích zvyklostí podle jejich míst vyvolání (která lze určit pomocí IP adresy) nebo vybavovacích dob. Ke statickým zjišťováním patří také určení, zda se informační bulletiny otvírají, kdy se otevírají a na které odkazy se kliká. Z technických důvodů mohou být totiž tyto informace přiděleny jednotlivým příjemcům informačního bulletinu. Není však naší snahou, ale ani poskytovatele zásilkových služeb (pokud se využívá), pozorovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám mnohem víc slouží k tomu, abychom poznali čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobovali jim naše obsahy, anebo posílali různé obsahy podle zájmů našich uživatelů. Proti tomuto sledování můžete kdykoli podat námitky kliknutím na zvláštní odkaz, který je součástí každého e-mailu, nebo nás informovat prostřednictvím jiné kontaktní cesty. Informace budou uloženy tak dlouho, dokud trvá přihlášení k odběru newsletteru. Po odhlášení ukládáme osobní údaje čistě statisticky a anonymně.

 

16 Cookies

Jako "cookies" jsou označovány malé soubory, které se ukládají v počítačích uživatelů. V cookies se mohou ukládat různé informace. Soubor cookie se primárně používá k ukládání informací o uživateli (nebo zařízení, na kterém je soubor cookie uložen) během nebo po jeho návštěvě online nabídky. Jako dočasné cookies, resp. "Session-Cookies" nebo "transiente Cookies" se označují cookies, které jsou smazány poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře prohlížeč. V takovém cookie se může např. uložit obsah nákupního košíku v online obchodě nebo status přihlášení. Termín "permanentní" nebo "persistentní" označuje soubory cookies, které zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Tak se např. může uložit stav přihlášení, když ho uživatelé navštíví i po několika dnech. V takovém souboru cookie se rovněž mohou ukládat zájmové oblasti uživatelů, které se používají pro měření rozsahu nebo marketingové účely. Jako " Third-Party-Cookie" jsou nabízeny cookies od jiných poskytovatelů, než je správce provozující online nabídku (jinak, pokud jsou to pouze jeho cookies, hovoří se o „First-Party Cookies“). Můžeme používat dočasné a trvalé cookies a objasnit to v rámci našeho Prohlášení k ochraně osobních údajů. Pokud uživatelé nechtějí, aby se cookies ukládaly v jejich počítači, budou požádáni o deaktivování příslušné volby v nastavení systému svého prohlížeče. Uložené cookies se mohou smazat v nastavení systému prohlížeče. Vyřazení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky. Obecná námitka proti používání souborů cookie, používaných pro účely online marketingu, může být vysvětlena u velkého počtu služeb, především v případě sledování, na stránce USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránce http://www.youronlinechoices.com/. Ukládání souborů cookie lze navíc zabránit jejich vypnutím v nastavení prohlížeče. Upozorňujeme Vás však na to, že případně nebudete moct využívat všechny funkce naší online nabídky.

 

17 Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme Google Analytics, webovou analytickou službu, poskytovanou společností Google LLC (dále jen "Google"). Google používá cookies. Informace vygenerované souborem cookie o užívání online nabídky uživateli jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam se ukládají. Společnost Google je certifikována Dohodou Privacy Shielld a poskytuje tak záruku, že dodržuje evropskou legislativu o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem k tomu, aby zhodnotila využívání naší online nabídky našimi uživateli, sestavila přehledy o aktivitách v rámci této online nabídky a poskytla nám další služby spojené s užíváním této online nabídky a využíváním internetu. Přitom lze ze zpracovaných údajů vytvářet pseudonymní uživatelské profily uživatelů. Používáme službu Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP adresy. To znamená, že v rámci členských států Evropské unie nebo jiných členských států, které jsou stranou dohody v rámci Evropského hospodářského prostoru, Google Vaši IP adresu před předáním zkrátí. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa předávána na server Google v USA a teprve tam zkrácena. Adresa IP zaslaná prohlížečem uživatele nebude spojená s jinými údaji společnosti Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies odpovídajícím nastavením svého softwaru prohlížeče; uživatelé mohou kromě toho zabránit shromažďování dat vygerovaných cookie a dat vztažených na jejich užíváním online nabídky na Google, jakož i zpracování těchto dat Googlem stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je dostupný pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Další informace o využití dat ze strany společnosti Google, možnosti nastavení a námitek naleznete na webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Ochrana údajů společností Google při Vašem užívání webových stránek nebo aplikací našich partnerů“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Ochrana údajů pro reklamní účely“), http://www.google.de/settings/ads („Spravování informací, které používá Google, pro zobrazování reklamy“). Shromažďování službou Google Analytics můžete alternativně k instalaci pluginu prohlížeče, zejména v internetových prohlížečích mobilních zařízení, zabránit kliknutím na následující odkaz: Deaktivování Google Analytics Tím se ve Vašem zařízení uloží takzvaný soubor cookie typu opt-out, který zabrání při návštěvě tohoto webu budoucí shromažďování údajů službou Google Analytics.

 

18 Google Universal Analytics

Google Analytics používáme ve formě „Universal-Analytics“ ein. "Universal Analytics" označuje postup služby Google Analytics, při kterém probíhá analýza uživatele na základě pseudonymního ID uživatele, a proto vzniká pseudonymní profil uživatele s informacemi z použití různých zařízení (tzv. "Cross-Device-Tracking").

 

19 Google Adwords Conversion Tracking

Za účelem statistické evidence využití naší webové stránky a za účelem optimalizace webové stránky pro Vás, používáme také Google Conversion Tracking. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Při tom je na Vašem počítači instalován soubor cookie (viz č. 4), pokud jste se dostali na náš web prostřednictvím reklamy Google. Tyto cookies ztrácejí svoji platnost po uplynutí 30 dní a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité strany webové stránky zákazníka AdWords a cookie dosud nevypršela, může Google a zákazník zjistit, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Adwords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie tak nelze dodatečně sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Adwords. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci služby Adwords jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu, a byly přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nezískají však žádné informace, které umožní uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete také tento typ používání cookie odmítnout - například nastavením prohlížeče tak, aby se zcela deaktivovalo automatické instalování souborů cookie. Pro sledování konverzí můžete také deaktivovat soubory cookie nastavením svého prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény "www.googleadservices.com". Poučení k ochraně osobních údajů společnosti Google pro sledování konverzí naleznete zde (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

20 Google Maps

Integrujeme zemské mapy služby “Google Maps” poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vysvětlení ochrany údajů: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated. Navštívením webových stránek získává společnost Google informaci, že jste vyvolali příslušnou podstránku našeho webu. Dále jsou přenášena různá obecná osobní data, jako je IP adresa, datum a čas poptávky, obsah požadavku, stav přístupu, aktuálně přenášené množství dat, webová stránka, odkud požadavek pochází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče, rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT). To probíhá bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Při přihlášení do služby Google budou Vaše osobní údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete být přiřazeni k Vašemu profilu u Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Společnost Google ukládá Vaše osobní údaje jako uživatelské profily a používá je pro reklamní účely, průzkum trhu a/nebo vytváření webových stránek na míru. Takové vyhodnocování se provádí zejména (a to i u nepřihlášených uživatelů) k prezentaci cílené reklamy a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž při uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na společnost Google.

 

21 Online prezence na sociálních médiích

Zajišťujeme online prezenci v rámci sociálních sítí a platforem, abychom mohli komunikovat se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou zde aktivní, a mohli je informovat o našich službách. Při vyvolání příslušných sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování údajů jejich odpovídajících provozovatelů. Není-li v našem prohlášení k ochraně osobních údajů stanoveno jinak, zpracováváme data uživatelů, pokud s námi komunikují v rámci sociálních sítí a platforem, např. připravují příspěvky na našich online prezencích nebo nám posílají zprávy.

 

22 Integrace služeb a obsahu třetích stran

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR) zahrnujeme do naší online nabídky také nabídky obsahu nebo služeb nabízené třetími poskytovateli za účelem integrace jejich obsahu a služeb, jako např. videa nebo typy písem (dále souhrnně označované jako "obsahy"). To vždy předpokládá, že poskytovatelé třetích stran těchto obsahů poznají IP adresu uživatelů, protože by nemohli bez adresy IP odeslat obsah do na jejich prohlížeč. Pro prezentaci těchto obsahů je tedy vyžadována adresa IP. Snažíme se používat pouze obsahy, jehož příslušní poskytovatelé používají adresu IP pouze pro doručení obsahů. Třetí strany mohou také používat tzv. pixelové značky –pixel tags - (neviditelné grafiky, také nazývané " Web Beacons ") pro statistické nebo marketingové účely. Tyto „pixelové značky“ mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je například návštěvnost, na jednotlivých stránkách této webové stánky. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v cookies na zařízení uživatelů a mohou m.j. zahrnovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazování na webové stránky, dobu návštěvy a další informace týkající se využívání naší online nabídky, ale mohou být také spojeny s podobnými informacemi z jiných zdrojů.

 

23 Google Fonts

Používáme typy písma ("Google Fonts "), které poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vysvětlení ochrany údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Youtube

Vkládáme videa na platformě YouTube, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vysvětlení ochrany údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. Navštívením webových stránek získá YouTube informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našeho webu. Dále jsou přenášena různá obecná osobní data, jako je IP adresa, datum a čas poptávky, obsah požadavku, stav přístupu, aktuálně přenášené množství dat, webová stránka, odkud požadavek pochází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče, rozdíl časového pásma vůči greenwichskému střednímu času (GMT). K tomu dochází bez ohledu na to, zda služba YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Při přihlášení do služby Google budou Vaše osobní údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřadit s Vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo vytváření svých webových stránek dle potřeby. Takové vyhodnocování se provádí zejména (a to i u nepřihlášených uživatelů) k prezentaci cílené reklamy a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž při uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na YouTube.

 

25 Použití sociálních pluginů Facebooku

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomický provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR) používáme sociální pluginy ("Plugins ") sociální sítě facebook.com, provozované firmou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Pluginy mohou představovat interakční prvky nebo obsah (např. videa, grafiky nebo textové příspěvky) a rozpoznají se na jednom z logů Facebooku (bílé "f" na modrém poli, termíny "Like", "Líbí se" nebo značky „Palec nahoru“) nebo jsou označeny doplňkem "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Společnost Facebook je certifikována v rámci Dohody Privacy Shield a tím skýtá záruku dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Když uživatel vyvolá funkci této online nabídky, která obsahuje takový plugin, vytvoří zařízení přímé spojení se servery Facebook. Obsah pluginu je přenášen Facebookem přímo do zařízení uživatele a začleněn do online nabídky. Přitom se mohou ze zpracovaných údajů vytvořit uživatelské profily uživatelů. Proto nemáme žádný vliv na množství údajů, které Facebook shromažďuje pomocí tohoto pluginu, a proto informujeme uživatele podle našeho stavu znalostí. Integrací pluginů získává Facebook informaci, že uživatel navštívil příslušnou stránky online nabídky. Pokud je uživatel přihlášen ke Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu ke svému účtu Facebooku. Když uživatelé vyvolají webovou stránku, která obsahuje tyto pluginy, například stisknutím tlačítka Like nebo podáním komentáře, přenese se příslušná informace z Vašeho zařízení přímo na Facebook a tam se uloží. I když není uživatel členem Facebooku, přesto existuje možnost, že společnost Facebook zjistí a uloží jeho adresu IP. Podle Facebooku se v Německu ukládá pouze anonymizovaná adresa IP.
Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a využívání údajů společností Facebook, jakož i související práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby společnost Facebook shromažďovala přes tuto online nabídku údaje o něm a propojovala ji s členskými údaji uloženými na Facebooku, musí se před použitím naší online nabídky z Facebooku odhlásit a vymazat soubory cookie. Další nastavení a námitky týkající se používání dat pro reklamní účely jsou možná v nastavení profilu Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo přes americkou stránku USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránku EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení probíhají nezávisle na platformě, tj. přejímají se pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení

 

26 Obecné upozornění na Instagram, Xing, Linkedin

Pokud jde o Instagram, Xing a LinkedIn, používáme pluginy sociálních médií. V zásadě se používá tzv. dvojité kliknutí. To znamená, že když navštívíte naši internetovou stránku, nejsou v zásadě zpočátku poskytovatelům pluginů přenášeny žádné osobní údaje. Poskytovatele pluginů poznáte podle označení v políčku nad počátečním písmenem nebo logem. Tímto Vám dáváme možnost komunikovat pomocí tlačítka přímo s poskytovatelem pluginu. Pokud kliknete na označené pole, a tím je aktivujete, získává poskytovatel pluginu informaci, že jste vyvolali příslušnou webovou stránku naší online nabídky Případně je podle informací příslušného poskytovatele v Německu Vaše IP adresa ihned po získání anonymizována. Aktivací pluginu budou Vaše osobní údaje předány příslušnému poskytovateli pluginu a tam uloženy (americkými poskytovateli v USA). Vzhledem k tomu, že poskytovatel pluginu provádí shromažďování údajů, zejména prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme Vám před kliknutím na zešedlé políčko vymazat pomocí bezpečnostního nastavení svého prohlížeče všechny soubory cookie. Upozorňujeme, že nemáme vliv na získané údaje a na procesy zpracování údajů, ani nám není známy celkový rozsah sběru dat, účely zpracování nebo lhůty pro ukládání. Také nemáme žádné informace o vymazání údajů shromážděných poskytovatelem pluginu. Lze předpokládat, že poskytovatelé pluginů ukládají získané údaje o Vás formou uživatelských profilů a používají je za účelem reklamy, průzkumu trhu a/nebo k úpravě webové stránky podle potřeby. Máte právo zásadně odmítnout vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se musíte pro jeho uplatnění obrátit na příslušného poskytovatele pluginu. Prostřednictvím pluginů Vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídku a upravit jit tak, aby byla pro Vás jako uživatele zajímavější. Právní základem k použití pluginů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Předání dat proběhne nezávisle na tom, zda máte účet u poskytovatele pluginu a jste tam přihlášeni. Pokud jste u poskytovatele pluginu přihlášeni, budou údaje o Vás, které jsou získány na naší stránce, přiřazeny přímo účtu, který máte u poskytovatele pluginu. Po stisknutí aktivovaného tlačítka a pokud např. odkazujete na stránku, uloží poskytovatel pluginu také tuto informaci ve Vašem uživatelském účtu a zveřejní ji pro vaše kontakty. Doporučujeme Vám, abyste se po ukončení použití sociální sítě vždy odhlásili, především pak ale před aktivací tlačítka, protože tím můžete zabránit přiřazení k vašemu profilu u poskytovatele pluginu.

 

27 Instagram

V rámci naší online nabídky mohou být integrovány funkce a obsahy služby Instagram, kterou nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. K tomu mohou patřit např. obsahy jako obrázky, videa nebo texty a tlačítka, se kterými mohou uživatelé sdělit svůj postoj k obsahům, autorům obsahů nebo se přihlásit k odběru našich příspěvků. Pokud jsou uživatelé členy platformy Instagram, může Instagram přiřadit vyvolávání výše zmíněných obsahů a funkcí k profilům uživatelů. Prohlášení o ochraně údajů Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

28 Xing

V rámci naší online nabídky mohou být integrovány funkce a obsah služby Xing, nabízené společností Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. K tomu mohou patřit např. obsahy jako obrázky, videa nebo texty a tlačítka, se kterými mohou uživatelé sdělit svůj postoj k obsahům, autorům obsahů nebo se přihlásit k odběru našich příspěvků. Pokud jsou uživatelé členy platformy Xing, může Xing přiřadit vyvolávání výše zmíněných obsahů a funkcí k profilům uživatelů. Prohlášení o ochraně údajů společnosti Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
 

29 LinkedIn

V rámci naší online nabídky mohou být integrovány funkce a obsahy služby LinkedIn, nabízené společností LinkedIn Ireland Unlimited Copany Wilton Place, Dublin 2, Irsko. K tomu mohou patřit např. obsahy jako obrázky, videa nebo texty a tlačítka, pomocí kterých mohou uživatelé sdílet obsahy této online nabídky přímo z LinkedIN. Pokud jsou uživatelé členy platformy LinkedIn, může LinkedIn přiřadit vyvolávání výše zmíněných obsahů a funkcí k profilům uživatelů. Prohlášení o ochraně údajů společnosti LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. Společnost LinkedIn je certifikována pod dohodou Privacy Shield a tím skýtá záruku, že dodržuje evropskou legislativu o ochraně osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Prohlášení o ochraně údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Změny a aktualizace zásad ochrany osobních údajů
Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našich zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů upravíme, jakmile si to vyžádají změny námi prováděných zpracování údajů. Budeme Vás informovat, pokud bude v důsledku změn zapotřebí spoluúčast z Vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.
scroll top